Õppekava tutvustus

Õppekava üldosa

Õppevaldkond: tants
Õppekeel: eesti keel
Õppevormid ja meetodid: auditoorne õpe (sealhulgas üldfüüsiline treening ning erinevate tantsustiilide tehnikatreeningud koos teooriaga), iseseisevtöö, esinemistegevus, õppelaagrid.

Õppekava astmete jaotus

Aste 1.0 – 2-5/6 aastased
Aste 2.1 – 6-9 aastased
Aste 2.2 – 6-9 aastased
Aste 3.1 – 10-14 aastased
Aste 3.2 – 10-14 aastased
Aste 4.1 – 15-18 aastased
Aste 4.2 – 15-18 aastased
Astmetega 1.0, 2.1, 3.1 ja 4.1 saavad liituda kõik soovijad (vastavalt vanusele) olenemata eelnevast kogemusest.

Astmete 2.2, 3.2 ja 4.2 rühmad on esinemissuunitlusega rühmad, kuhu viiakse üle noorema vanuseastme läbinud tantsijad, kellel on piisavad oskused ja soov rohkemateks esinemisteks. Erandkorras on väga heade õpitulemuste põhjal võimalik õpilane astmesse 2.2, 3.2 või 4.2 üle viia enne noorema astme lõpetamist.

Rühmad formuleeritakse iga õppeaasta alguses vastavalt õpilaste arvule. Ühel astmel võib moodustada mitu rühma. Rühmas on minimaalselt 8 ja maksimaalselt 12 õpilast.

Õppekava maht akadeemilistes tundides ühes õppeaastas:

 Aste   Auditoorne õpe (tantsutunnid)  Iseseisev töö   Esinemisteg (proovid + esinemine)  Kokku
1.0 45 8 54 107
2.1 144 60 54 258
2.2 180 60 96 336
3.1 180 64 54 298
3.2 288 64 99 451
4.1 288 120 54 462
4.2 480 120 104 704

Õppetöö toimub 36 nädalal aastast. Vaheajad ühtivad haridus- ja teadusministri määrusega määratud koolivaheaegadega.

Õppekava üldpõhimõtted

Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist ja Tantsuklubi Koit põhikirjast. Õppekava aluspõhimõtteks on noorte vaba aja sisustamine tantsulise ühistegevuse kaudu, et kasvatada neist nii vaimselt kui füüsiliselt terveid ning professionaalseid tantsijaid. Selleks alustatakse tantsutreeninguga juba 2-6 aastaselt, et muuta tantsimine ning treening tervislikuks elustiiliks ning moodustada ühtehoidev tantsuklubi, mille liikmed on motiveeritud ning kohusetundlikud.

Kuigi soovitav on liituda tantsuklubiga võimalikult noorelt (enne kooli), on seda võimalik teha ka kooliealisena.

Tantsuklubil on erinevates vanuseastmetes esinemissuunitlusega rühmad, kus tantsivad õpilased, kes on motiveeritud ning huvitatud rohkematest esinemistest ning kes soovivad oma elu tihedamalt tantsuga siduda. Esinemissuunitlusega rühmadesse pääsevad õpilased, kes on läbinud tantsuklubi noorema vanuseastme. Erandkorras on võimalik õpilane väga heade õpitulemuste ja kõrge motiveerituse korral rühma suunata ka enne noorema astme läbimist. Õppeaste loetakse läbituks, kui õpilane on läbinud vähemalt 4 aastat oma vanuserühma astmest või astmetes 2.1, 3.1 ja 4.1, kui õpilane on saavutanud valmiduse minna üle vastava vanuserühma esinemissuunitlusega rühma.

Õppeaasta loetakse läbituks, kui õpilane on täitnud vähemalt 80% õppekavas välja toodud mahust.

Õpilastele stiimuli lisamiseks ning ühistunde loomiseks korraldatakse õppetöö väliselt erinevaid ühisüritusi nagu kultuurisündmuste külastamine, erinevate spordipäevade korraldamine ning rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.

Õppekava eesmärgid

• kehakeskse treeningmetoodika omandamine
• erinevate kehaliste võimete (koordinatsioon, vastupidavus, osavus, plastilisus, painduvus ) ja keha liikumisoskuse arendamine
• eneseväljendusoskuse arendamine
• loovuse arendamine
• rütmitunnetuse arendamine
• erinevate tantsustiilide õppimine
• esinemisjulguse ja -valmiduse kujundamine
• kohusetunde ja meeskonnatöö kujundamine
• süvalihaste tähtsuse teadvustamine ja vigastuste ennetamine
• tervisliku toitumise ja treeningu koosmõju olulisuse teadvustamine
• üldine tervise tugevdamine

Õppekava õpiväljund

Nelja aastase õppe läbinud (2 aastaselt alustanute puhul 6 aastase õppe läbinud) õpilane:
• tunneb kehakooli aluseid
• on omandanud hea koordinatsiooni, vastupidavuse ja osavuse
• on plastiline ning hea painduvusega
• oskab end läbi liikumise väljendada
• oskab läbi liikumise edasi anda emotsioone
• omab teadmisi erinevate tantsustiile kohta ja teab nende põhisamme ja -aluseid
• omab teadmisi erinevate rahvaste tantsude kohta ja teab nende põhisamme ja -aluseid
• mõtleb loovalt
• tunnetab rütmi
• oskab ning julgeb laval esineda
• on kohusetundlik ning oskab teistega arvestada
• oskab töötada ja tantsida rühmas
• oskab ennast analüüsida
• omab tervelt arenenud ning treenitud keha
• teab süvalihaste tähtsust
• oskab ennetada ning vältida vigastusi
• teab tervisliku toitumise aluseid
• teadvustab seost tervisliku toitumise ja treenimise vahel

Oskuslikel ja motiveeritud tantsijatel on võimalik pärast huvikooli viimase astme lõpetamist
liituda mittetulundusühinguga Tantsuklubi Koit.

Õppeainete loend ja kirjeldus

Üldfüüsiline tantsuline treening
Arendatakse lapse kehalisi võimeid ja aidatakse kaasa lapse individuaalsele eakohasele arengule. Õpitakse oma keha tundma ja tunnetama ning sellega arvestama. Õpitakse lihtsamaid tantsusamme ja elemente. Osa tunnist viiakse läbi mattidel, kus õpitakse akrobaatilisi elemente. Tund algab kerge soojendusega ning lõppeb rahustava venitusega.

Klassikaline tants
Klassikalise tantsu tunnis on treening süstematiseeritud ning selle tulemusena areneb keha liikuvus, plastilisus ning paraneb rüht. Treenitakse süvalihaseid, mis tagavad korrektse kehahoiaku, toestades lülisammast. Arendatakse väljapoolsust ning pööratakse suurt tähelepanu ka terminoloogiale, mida kasutatakse ka teiste tantsustiilide treeningsüsteemides. Tund algab põrandalt, kus pannakse paika ja treenitakse kehahoiakut ning sooritatakse soojendavaid harjutusi ettevalmistuseks liikuda tugipuu juurde.

Tunni keskosa viiakse läbi tugipuu ääres, kus õpitakse esialgu lihtsamaid klassikalise tantsu harjutusi, poose ja positsioone-suur rõhk on ülakeha ja jalgade sirutusel. Tunni lõpuosas ollakse liikuvamad, tantsulisemad ja mängulisemad ning vabamad rangetest klassikalise tunni reeglitest. Tund
lõppeb venitusharjutustega.

Akrobaatika
Akrobaatiline treening arendab õpilase kehatunnetust, koordinatsiooni ja vastupidamisvõimet ning tekitab julgust oma keha erinevalt rakendada. Tunnis sooritatakse harjutusi ka koos partneriga, tänu millele õpib tantsija vaatama, jälgima ning parandama ka teise tantsija kehahoiakut, samuti areneb partneritunnetus.

Tund algab liikuva mängulise ning füüsilise soojendusega, et noored tantsijad õpiksid märkama ruumi ja teisi õpilasi. Akrobaatika tunnis on oluline kohalolu, keskendumine ja pidev tähelepanu. Tunni keskosas sooritatakse ettevalmistavaid harjutusi akrobaatilisteks elementideks ning õpitakse erinevaid akrobaatilisi elemente, mida hiljem tantsuseadetes kasutada (tirelid, veered, seisud). Tunni lõpu osas viiakse läbi jõudu ja vastupidavust suurendavad harjutused ning treening lõppeb lõdvestava venitusega.

Karaktertants
Tunnis õpitakse tundma erinevate rahvaste tantse. Suuremat rõhku pööratakse just tantsude emotsionaalsele poolele, arendades õpilaste lavalist olekut ja näitlejameisterlikkust. Tantsijad õpivad süvitsi tantsu sisse minemist ja emotsionaalse sideme loomist. Läbi eriilmeliste tantsustiilide harjutakse leidma õigeid emotsioone tantsu edasi andmiseks.

Tund algab soojendusega. Tunni keskosas õpitakse erirahvaste tantsude põhiliigutusi ning seotakse neid kombinatsioonideks/tantsudeks. Füüsiline treening on tihedalt seotud teoreetilise osaga – õpilastele antakse edasi teadmisi ning võimalusi neid koheselt ka rakendada. Tund lõppeb rahustav venitusega.

Tantsutehnika
Tunnis õpitakse tundma ja tunnetama oma keha ning selle kontrolli ja kasutust ruumis. Samuti õpitakse tundma ja tunnetama põrandat kui abistavat vahendit elementide sooritamiseks, mille tulemusel õpilane omandab tehnika, millega sooritada erinevaid tantsulisi elemente – pöördeid, hüppeid, slaide, tasakaale ja sammukombinatsioone.

Tund algab soojenduse ning üldfüüsiliste jõu, venitus- ja vastupidavusharjutustega. Tunni  keskosa pühendatakse tantsu tehnika õppimisele. Tunni lõpuosas rakendatakse õpitu kombinatsioonideks /tantsudeks ning kasutatakse teadmisi loovateks ülesanneteks nii individuaalselt, partneriga kui ka rühmana. Tund lõppeb venitus- ja lõdvestusharjutustega.

Lisaaine
Vanemate vanuserühmade aine, mis varieerub vastavalt iga rühma eripärale ja vajadustele.
Õppekorraldus ja õppeainete loend astmete kaupa:

Õppekava aste 1

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 30-45 minutit
Tundide sagedus: 1-2 korda nädalas
Iseseisevtöö: 8 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 54 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4-5 aastat
Õppeainete loend:
Üldfüüsiline tantsuline treening
Klassikaline tants
Akrobaatika

Õppekava aste 2.1

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 60 minutit
Tundide sagedus: 3 korda nädalas
Iseseisevtöö: 60 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 54 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4 aastat
Õppeainete loend:
Üldfüüsiline tantsuline treening
Klassikaline tants
Akrobaatika
Tantsutehnika
Karaktertants

Õppekava aste 2.2

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 75 minutit
Tundide sagedus: 3 korda nädalas
Iseseisevtöö: 60 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 96 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4 aastat
Õppeainete loend:
Üldfüüsiline tantsuline treening
Klassikaline tants
Akrobaatika
Tantsutehnika
Karaktertants

Õppekava aste 3.1

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 75 minutit
Tundide sagedus: 3 korda nädalas
Iseseisevtöö: 64 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 54 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4 aastat
Õppeainete loend:
Klassikaline tants
Akrobaatika
Tantsutehnika
Karaktertants
Lisaaine

Õppekava aste 3.2

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 90 minutit
Tundide sagedus: 4 korda nädalas
Iseseisevtöö: 64 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 99 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4 aastat
Õppeainete loend:
Klassikaline tants
Akrobaatika
Tantsutehnika
Karaktertants
Lisaaine

Õppekava aste 4.1

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 90 minutit
Tundide sagedus: 4 korda nädalas
Iseseisevtöö: 120 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 54 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4 aastat
Õppeainete loend:
Klassikaline tants
Akrobaatika
Tantsutehnika
Karaktertants
Lisaaine

Õppekava aste 4.2

Õppekorraldus:
Tunni kestvus: 120 minutit
Tundide sagedus: 5 korda nädalas
Iseseisevtöö: 120 akadeemilist tundi
Esinemistegevus: 104 akadeemilist tundi (esinemised + lisaproovid)
Astme kestvus: 4 aastat
Õppeainete loend:
Klassikaline tants
Tantsutehnika
Akrobaatika
Karaktertants
Lisaaine
Tagasisidestamine

Tagasiside peamisteks eesmärgiks on õpilase arengu toetamine ja eduelamuse pakkumine. Peamiselt antakse tagasiside õppetöö käigus, tuues välja nii õpilase tugevusi kui nõrkusi ning julgustades teda neid iseenda ja ka teiste õpilaste juures märkama. Õpilast julgustatakse ennast analüüsima ja hindama ning leidma võimalusi nõrkuste tugevdamiseks ja tugevuste edasi arendamiseks.

Suurema treeningkoormusega rühmadel annab õpilase kehalise tervise kohta kaks kord aastas tagasisidet füsioterapeut, andes igale õpilasele individuaalseid soovitusi. Õppekava üle vaatamine ja muutmine.

Vajadusel uuendatakse ja täiendatakse õppekava huvikoolis kord aastas pärast õppeperioodi lõppu vastavalt muudatustele seadusandluses, õppekava rakendamisel ilmnenud probleemidele ning õppekava parandamiseks laekunud ettepanekutele.