Meie väärtused

KOIT TANTSUKOOLi eesmärgiks on laste- ja noorte tantsualase huvihariduse pakkumine. Esmalt laste- ja noorte vaba aja sisustamine tantsulise ja loomingulise ühistegevuse kaudu, mis kujuneks tervislikuks ja professionaalseks elustiiliks ning armastatud hobiks. Tantsukunsti ja tantsu toetava õppe pakkumine ning noorte professionaalse tantsijakarjääri loomine ja edendamine.

Meie missiooniks on koolitada meie tantsijatest professionaalsed artistid. 

Meie visioon on näha meie tantsukoolis õppinud noori tantsukunsti väärtuste kandjate ja edendajatena ning esinemas ülemaailmsetel lavadel.

 

KOIT Tantsukooli väärtused:

 

MITMEKÜLGNE ARENG

 

Tantsukooli õpingud arvestavad õpilase mitmekülgset arengut ning pakuvad õpilasele võimalust end erinevates tantsustiilides arendada. Lisaks tantsueriala ainetele on tantsukoolis tantsukunsti toetavate ainete (lavameigi, näitlemise, modellinduse) õppimise võimalus. 

KOIT Tantsukooli üks eesmärkidest on ka tantsuürituste ja tantsuga seotud heategevusürituste ning tantsulaagrite korraldamine ning erinevatel tantsuvõistlustel ja projektides osalemine. 

Panustame tantsukoolina rohkelt ka õpilaste eneseanalüüsi oskusesse, iseseisvuse õpetamisesse ja õpilaste motiveerituna hoidmisesse. Tantsija teekonnal on oluline õpitahe ja sellest tulenev pühendumine. 

Usume, et mitmekülgne, endast hooliv ja end armastav tantsija on hinnatud tantsija!

 

VAIMNE JA FÜÜSILINE TERVIS

Tantsukooli oluline eesmärk on nii vaimselt kui füüsiliselt tervete ja vastutustundlike tantsijate kasvatamine, kes teaksid oma väärtust ning oskaksid õpitud teadmisi rakendada ka teistes eluvaldkondades. 

Meie tantsuõpetajaid on koolitatud märkama õpilase emotsioone, et vajadusel reageerida ja abiks olla. 

Tantsutundides juhime erilist tähelepanu harjutuste õigele sooritusele ning professionaalsele kehakoolile, et tagada tantsija terve keha ning vältida võimalikke vigastusi. 

Väga oluline on, et treeningud püsiksid õpilaste jaoks huvitavate ja intensiivsetena ning oleksid kehalisele arengule igati toetavad ja õpilase individuaalset tervist arvestavad. Seepärast toimub ka suurema treeningkoormusega rühmadel iga-aastane füsioterapeudi ja vanema soovil spordiarsti ülevaatus.

Teeme koostööd füsioterapeudiga, kiropraktikuga ja psühholoogiga, et tagada meie õpilastele terve keha ja vaim. Lisaks harime ja toetame õpilasi ning lapsevanemaid erinevatel teemadel nagu toitumine, eesmärgistamise olulisus, eneseanalüüsimine, õpilase tugistruktuur ja toetav ning kiusamisvaba arengukeskkond. 

Usume, et tantsiv inimene on terve inimene!

 

PROFESSIONAALSUS

Pakume tantsukunsti ja tantsu toetavat õpet ning aitame kaasa noorte professionaalse tantsijakarjääri loomisel. Tagame tantsukoolina õpilasele mitmekülgse arengu, mis aitab teda tulevikus tantsukunsti lavale ja tagab professionaalsel tasemel tantsuoskuse kogu eluks. 

Hindame eesmärgistatud, süsteemset ning jätkusuutlikku pidevat arenemist ja pühendumust ning seetõttu pakume tantsuõpet põhjaliku õppekava alusel.

Erinevate tantsustiilide ning koolituste juhendajateks ja pedagoogideks on tantsukoolis ainult erialase kõrgharidusega professionaalid. 

Usume, et eesmärgistatud ja jälgitud tantsuõppe tulemusel saavutab tantsija parima versiooni endast!

 

JÄTKUSUUTLIKKUS

Soovime laste ja noorte vaba aega sisustada tantsulise ja loomingulise ühistegevuse kaudu ning aitame kujundada seda huvi tervislikuks ja professionaalseks elustiiliks ning armastatud hobiks. 

Soovime kasvatada tantsukunstist hoolivaid tantsijaid, kellel oleks võimalus tantsumaastikul edasi tegutseda ning anda panus tantsumaailma mitmekülgsele arengule. Hoolime meie õpilaste tulevikust ja usume, et Tantsukoolist saadud väärtused on toeks tervel eluteel ning meie kasvandike seast sirgub  ka tulevasi professionaalseid tantsuõpetajaid. 

Meie tantsuõpetajate ja õpilaste jaoks on tantsimine osa igapäevasest elust ning lisaks tantsule paneme rõhku  toitumisele, vaimse tervise eest hoolitsemisele, positiivse grupitunnetuse loomisele  ja üldisele kehalisele aktiivsusele. 

Usume, et tants on elustiil! 

 

PERSONAALSUS

Läheneme igale tantsukooli tantsijale individuaalselt, arvestades tema tantsutehniliste oskuste taset, eesmärke, mentaalset valmisolekut ja võimalusi õppeprotsessis osalemiseks. Õpilase arengu analüüsimisel ja oskuste arendamisel lähtume õpilasest endast, et tagada maksimaalne kehakeskne ning mentaalne areng. Iga-aastaste arenguvestluste käigus anname lisaks konstruktiivsele tagasisidele ka oskuste pagasi mitmekülgseks eneseanalüüsi läbiviimiseks.

KOIT TANTSUKOOL tegutseb väikestes rühmades, et personaalne lähenemine oleks igakülgselt võimalik.

Usume, et personaalne lähenemine tagab kiirema, tugevama ja läbimõelduma arengu! 

 

TANTSUKUNSTI EETIKA 

Tantsumaailm on väga eriilmeline ning iga suunaga käib kaasas oma eetika ning väärtused.  Näiteks klassikalise tantsu treeningsüsteem on väga kindla raamiga ning omab eetikat, mille kohaselt tantsutunde läbi viia (kindel riietus, soeng, tunni ülesehitus), pärimustantsus on kindlad traditsioonid ning sammustik ja tantsude esitamise kultuur, millega kooskõlas eksimatult toimetada, füüsilisel teatril on vabamad reeglid ja normid ning laiaulatuslikum mängumaa. 

Peame oluliseks tantsukultuuri, selle ajalugu ning mitmekülgseid tantsualaseid teadmisi, külastame õpilastega teatrietendusi ning analüüsime nähtut. Õpetame viisakust, kuidas teatrit külastada, kuidas artiste austada ja kuidas oma tänu väljendada. Soovime, et lastele ei tuleks näiteks üllatusena, et teatrisse artistidele ja tantsuõpetajatele on kombekohane tunnustuseks lilli viia.

Juhime tähelepanu, et ka tänapäeva maailmas peaks olema jätkusuutlik väärtus õpetaja, õpilase ja lapsevanema austav ja toetav suhe, kus õpetaja on oma ala teadmistega professionaal, keda usaldatakse, keda tunnustatakse ja keda austatakse. 

Eelpool nimetatute ja teiste eetikanormide teadmiste rakendamine kuulub iga endast lugupidava tantsija teadmiste pagasisse. 

Usume, et tantsukunsti eetika on oluline ja jääv väärtus, mida endast ja teistest lugupidavad artistid edasi kannavad.

 

POSITIIVSUS

Kogu meie tiim on suunatud postiivsele ja lahenduskesksele mõtlemisele. “Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.” Alati on lahendused ja edasiviiv jõud, need tuleb vaid üles leida. Optimistliku suhtumist loodame edasi kanda ka meie õpilastele, lapsevanematele ning koostööpartneritele. 

Usume, et KOIT TANTSUKOOLis paistab alati päike!